Skip to content

Jézus a mi jövőnk! Szentesti igehirdetés

 Jel 22,16-17

Ünneplő Testvérek!

Jézus születése oltárképen
Angyalok dícsérete, születés

Múlt, jelen és jövő kapcsolódik egybe ezen az ünnepen, amelyről egykor angyalok jövendöltek, majd mennyei seregek hirdettek meg a bethlehemi éjszakában. Ma 2022 karácsonyán itt mi mindannyian ugyanezt az angyali üzenetet halljuk. S ha kitárjuk szívünket A mennyből jövő előtt és őszinte gyermeki örömmel fogadjuk a hozzánk érkezőt, jövő ködébe vesző utunkat angyalok vigyázzák majd, míg mind célunkhoz nem érkezünk.

A múlt. Megszületett a Megváltó, akiről az imént olyan szépen szólt Ézsaiás. Ő az Erős Isten, a Békesség Fejedelme, a Csodálatos Tanácsos, az Örök Atya, akit Jézus Krisztus személyében ismert meg az emberiség. Ő az emberként megszülető Isten, akinek világra jöttén keresztül az Univerzum Alkotója és Ura, Teremtő Istenünk megmutatta természetének lényegét és meghívott bennünket követésére.

S máris itt vagyunk a jelenben, ebben a furcsa és ismét felfordult világban, amelyben mindenkor ritka vendég a békesség. Az elmúlt három évben szinte minden felfordult körülöttünk. Megrendült egészségünk, biztonságunk, a járvány, és a háború következményei miatt. Az enyhítő eső nélküli perzselő nyarak, és a ránk törő viharok nem ígérnek szebb jövőt.

Életünk egyik legfontosabb kérdése mégis az, emberként maradunk-e meg a próbák alatt? Vajon tudunk-e, akarunk -e Alkotónk szeretetében élni? Fontossá válik-e Ismét az, amiért életünket elnyertük e földön? Megmaradnunk felfelé, az Istenre tekintő emberekként? Vagy más irányt vesz sorsunk? Isten nekünk szóló ajándéka, Jézus pontosan e vészterhes időkben válik igazi kinccsé. Hiszen amikor a Krisztusban megjelent szeretett megéljük a családban, a rokonok között, a munka-, és lakókörnyezetben, Isten nekünk szánt álmát váltjuk valóra. Amikor segítünk az elcsüggedőknek, a bajba jutóknak, azzal Isten szeretetét és a jövő reményét visszük az elesettek közé. Éppen úgy, mint a jó hírt beharangozó angyalok. Így, e krisztusi szeretetben lesz közöttünk jelen a jó, a világ végezetéig. Amikor Jézust befogadjuk és engedjük szívünkben naggyá növekedni, azzal emberi méltóságunk őrizzük meg és átformálhatjuk vele a jövőt!

A Krisztusban megjelenő szeretet szemléltetésére hallgassuk meg Bruno Ferreronak A betlehemi róka című történetét:

Betlehem közelében élt egy róka. A pásztorok féltették tőle a nyájat, ezért éjjel-nappal őrizték. Mindig jelen volt egy őr. Ez nem tetszett a rókának, egyre éhesebb és dühösebb lett. Egy különös éjszakán a pásztorok megszokott életét soha nem látott fény és soha nem hallott hang tette változatossá. Az angyalok karának gyönyörű visszhangja töltötte be a levegőt. Gyermek született. Jelentéktelen kinézésű pufók kis rózsa. A róka elcsodálkozott, amikor látta, hogy a keménykötésű pásztor mindegyike odasiet az istállóba, a gyermekhez. Micsoda felhajtás egy jelentéktelen gyermekért! – gondolta a róka. Kíváncsi lett, de még inkább éhes, ezért óvatos léptekkel követte a pásztorokat. Amikor látta, hogy a pásztorok bemennek egy istállóba, elrejtőzött egy bokor tövében és várt. A pásztorok átadták az ajándékokat. Üdvözölték a szülőket, és gratuláltak nekik. Tisztelettel meghajoltak a gyermek előtt és eltávoztak. az ember és az asszony nagyon fáradt volt. Az események hatására kimerültek és elaludtak. A lopós hajlam nem aludt ki a rókában és besomfordált az istállóba. Nem vették észre, csak egyedül a gyermek. tágra nyílt szemmel nézte a róka nedves orrát, aki ravaszul kúszott előre. A róka kegyetlen és száraz szemei tágra nyíltak, és piros nyelve éhesen lógott szájában. Micsoda fejedelmi falat – gondolta a róka. Meleg lehelete a gyermek arcát érintette. Megfeszítette izmait és készült ráugrani a gyermekre. Ebben a pillanatban a gyermek egyik kezével megsimogatta a róka orrát. Először fordult elő, hogy valaki megsimogatta durva szőrzetété is. Olyan hangon, amilyet idáig még soha sem hallott, megszólalt a gyermek. –  Szeretlek kis rókám! Ekkor valami hihetetlen dolog történt a betlehemi istállóban. a ravasz róka szőrzete szétnyílott és a földre hullott. Alatta egy ember volt látható. Egy igazi testben élő ember.

A Jézusban közénk lépett szeretet egyetlen mosolyával, egyetlen érintésével, egyetlen tettével, [+] golgotai áldozatával képes volt átalakítani a világot. Ha megérint az ő története, akkor benned is   legyőzi a bűn és a  halál sötétjét. Leginkább akkor, és csak akkor, ha Jézust, a szeretetet valóban befogadjuk életünkbe. Minden Jézusról szóló igehirdetésnek az a tétje, vajon meg tud -e születni bennünk a benne való hit? Angelus Silesius bölcsessége nyomán szólva: Jézus akár 2022 szer is megszülethet Betlehemben, de elvesztünk, hogyha nem születik meg a szívünkben.

Ő a meghirdetett és láthatóvá váló hajnalcsillag! Az ő dicsőségének hirdetői a karácsonyi fények! Rá tekint az apostoli hit, Péter apostol írja 2 Pét 1, 19-ben: … egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Felkelt-e már a hajnalcsillag szívedben? Ezen múlik jövőd.

A jövő, a mi biztos jövendőnk ebben a tiszta romlatlan jézusi szeretetben van. Ő a Bethlehemi Hajnalcsillag, a Dávid király házába ígért Messiás.

A jövő, a mi jövendőnk a vele való kapcsolaton áll vagy bukik. A te jövőd. gyermeked jövője, a keresztény családok és a keresztény egyház jövője is, rajta áll! E bakonycsernyei gyülekezetnek jövője is.

Mert miközben a világ történéseiben a béke, megszokott jólétünk és biztonságunk egyre messzebbre távolodnak el tőlünk, addig Isten szeretete ezt a Krisztusból fakadó eleven vízforrást az élet vizét Krisztus igéjében az evangélium üzenetében kínálja fel. A megváltó Krisztus az igében és a szentségeiben most is van közöttünk, itt van bennünk! S enyhülést, a lélek békességét hozza el a szomjazóknak!

Amikor beengeded szívedbe ez a jézusi szeretetet, ez a szeretet kivesz Téged e világ legfontosabb erőinek hatalma alól! Ezzel a találkozással már itt és most az Isten Országában élsz! Abban az országban, amely nem e világból való és nem e világi eszközökkel érvényesíti akaratát. Az a hatalom rejt el téged oltalma alá, amely felette áll minden vesztünkre törő erőnél. S amíg a világ hatalmasságai egészségünkkel, az időnkkel és pénzünkkel, kufárkodnak, addig Isten szeretete csupán szívünkre tart igényt. Szívünket megerősítve, Isten szeretetében őrzi meg életünk. Jézus tehát egyetlen mosolyával, egyetlen szavával, egyetlen tettével, [+] Golgota képes legyőzni bennünk mindent, az életünk egészét fenyegető valóságot is. Jézus a mi igazi jövőnk! János Apostol Mennyei Jelenésekről szóló könyvének sokszor nehezen érthető soraiból egy az egy üzenet világos: Ma, amikor szólt, ne keményítsd meg szíved, hanem gyermeki hittel fogadd szívedbe őt! Ámen