Skip to content
fejléc

Történetünk

templomunkA Közép-dunántúli középhegység északkeleti peremén elterülő, a Gaja-patak völgyében, mintegy 5 km hosszú, 3300 főt számláló bányásztelepülés Bakonycsernye. Etimologizáló történészeink, nyelvészeink a község nevét “Cerny” fekete jelentésű szláv szóból származtatják.

A Bakony előnevet az 1909-10. évi országos rendezéskor kapta, addig “Csernye” néven szerepelt, Veszprém vármegyéhez tartozik, majd 1956. április 1-től, amikor a megyehatárok megváltoznak, Fejér megyéhez, a móri járáshoz csatolják.

A legrégibb települések újkőkori, késő neolitikus, illetve a késő vaskori kelta, majd római időszakot is jeleznek a megtalált, fellelt tárgyak, eszközök kapcsán. A középkorból már húsznál több település nevét ismerjük. Pl. Gyón, Bihar, Pacmán, Sikátor, Tényő, Erdőinota, Dolosd. Ezek a lakott területek a későbbi Csernye közigazgatási területén helyezkedtek el, valamennyi Bátorkő várához tartozott. A középkori Csernye említése 1341-ben történik először, ahol az Újlakiak jobbágyain kívül néhány kisnemesi család is élt már, míg a korábban említett települések közül, Dolosdot említi először legkorábban egy 1082. évi okmány. A török idők alatt Csernye és települései elnéptelenednek, a fejlődés megtorpan, a környezet ősvadon képét nyeri vissza.

anyakönyvCsernye újratelepítése a Nyitra és Trencsén vármegyei felvidéki szlovákokkal 1724-1726. között, több lépcsőben történt, hozva az erdőkiélés szakmai fogásait, a föld és szőlőművelés alapjait, valamint a szlovák anyanyelvet is a berencsi és csejtei uradalmakból. Bátorkő urai, és a Zichy grófok is biztosítják az evangélikus vallás gyakorlását, templomot és iskolát építhettek. Megindult a fejlődés, és 1730-ban a lakosság száma már 300 fő. A gyülekezet első megválasztott lelkésze Schwarzwalder Jeremiás volt. Az első kőtemplom alapjait 1785-ben rakták le, és 1786-ban készült el, megközelítően a mai formához, mert a torony építése 1816-ban fejeződött be.

1810-ben a móri földrengés Csernyét is érintette, több ház, és a templom is megsérült, igen nagy riadalmat okozott. A XIX. sz. elején Veszprém vármegye legnépesebb faluja volt Csernye, ekkor a lakosság 80 %-a evangélikus, 20 %-a katolikus, ahol békében éltek a szlovákok és a magyarok egymás között. 1862-ben a falu egy része tűzvész kapcsán leégett, a tűzben megolvadtak a templom harangjai is, igen nagy károk keletkeztek. A károk helyrehozására 1000 korona kölcsönt vett fel az egyház, melynek utolsó törlesztő részét 1902-ben fizették ki. Az újjáépítés során a még ma is használatos padokat helyezték el, így a templom befogadóképessége 800 főre emelkedett.

A Silbermann felépítésű orgona 1867-be készült, egy felvidéki brezovai orgonakészítő műhelyében, csak néhány ilyen orgona található az országban.

orgona

Csernye gazdasági adottságai elég mostohák voltak, de fejlődésnek indult a háziipar, kézművesség, fonás, szövés, a kosárkötés. Az itt készült kosarakkal, fél Dunántúlt ellátták. Az ipari fejlődés során a Zichy gróf család végleg kiszorult Csernyéről, és a környező pusztákról, helyét az új földesurak, Aztáry, Lővinger, Pick, Goldschmidt, Blum, Windczieben, és a Gründfeld családok foglalták el.

Megindult a tengerentúli kivándorlás, a jó pénzszerzés reményében, így ma csaknem minden csernyei családnak van amerikai rokoni ága.

Az 1907-ben emelt oltár 1900 koronába, a sekrestye 641 koronába került az egyházi anyakönyvek szerint.

1918. május 6-án este 23 órakor villám sújtott a torony északi ablakán, végigment a padláson, és az oltáron lement a földbe. Tüzet nem okozott, viszont az oltárkép aranyozása megfeketedett. Felújítása több ezer koronába került.

1920-ban megkezdődik a szénbányászat a környéken, Szarvasbükk, (itt 1878-ban is rövid ideig szenet bányásztak) Kisgyón, ezt követően megépül Bodajkig a keskeny-nyomtávú vasút a szén szállítására. Ettől kezdve Bakonycsernye bányászközséggé fejlődik. Az elsők között kap villanyvilágítást, gyógyszertárat, orvost. A Gaja-patak völgyében több vízimalom is épült.

A község elemi iskolájának befogadóképessége kicsinek bizonyult, ezért az evangélikus gyülekezet a falu közepén elhelyezkedő szeszgyár épületét megvásárolta és 1931-ben felavatták a község új oktatási intézményét, melyben tanító lakás is volt.

A II. világháború helyi harcai 1945. április 20-21-én zajlottak, a német és szovjet alakulatok között, a település április 21-én felszabadult. Az 1947-48. évi magyar-szlovák lakosságcsere jelentősen érintette az evangélikus gyülekezetet is. A közel 500 fő áttelepülő zömében evangélikus vallású volt, viszont csak 40 fő visszatelepülő érkezett. Az 1950-ben megépül, és termelni kezd a Balinkai bánya, ami igen sok csernyei családfenntartónak ad munkalehetőséget.

1970. július 10-én nagy árvíz pusztít a településen, a Gaján lévő valamennyi híd megrongálódik, néhányat újjá kellett építeni.

emléktábla1976-ban ünnepelte a község fennállásának 250. évfordulóját. Ez alkalomból megjelent dr. Heiczinger János érdemes orvos, volt gyülekezeti felügyelő munkája “Bakonycsernye múltja a telepítéstől 1848-ig” könyv formában, amelyben további adatok találhatók gyülekezetünk történetéről. Az ünnepség alkalmával a templomunk falára emléktáblát helyeztek el.

A község vallásos élete igen színes képet mutat. A történelmi felekezetek mellett megtalálható a Nazarénus Gyülekezet, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a Hit Gyülekezete és a Keresztyén Testvérgyülekezet is.

A sport és szabadidős tevékenység a község életében igen meghatározó, és már 60 éves múltra tekint vissza. A 800 m2 alapterületű, iskolai tornacsarnok az év minden szakában jól kihasznált.

Az 1994. évi országos önkormányzati választásokon megválasztásra került a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, felvállalta a hagyományőrzést, és szlovák nyelvápolást.

1996. március 17-én márvány emléktáblát avattunk falunk szülötte, dr. Hegyi Imre néprajzkutató szülőházának falán. Néprajzi kutatásai, írásai, közül a legjelentősebb, “A népi erdőkiélés történeti formái” című könyve volt, melyet igen nagy érdeklődéssel forgatnak napjainkban is a falu lakói.

A község főbb műemlékei: XV. századból a Bakonycsernyétől mintegy 4 km-re lévő Csikling vár rommaradványai. A XVIII-XIX. században épült barokk stílusú evangélikus és katolikus templom. Megtalálható még néhány XIX. sz. elején épült tornácos parasztház. Említésre érdemes az 1848-as emlékmű, valamint a háborús áldozatok emlékműve a Pacmán hegyen, valamint a II. világháborús áldozatok bronz emléktáblája a brezovai temető ravatalozójának falán.

A község infrastrukturális ellátottsága jó, a központi víz, villany, telefon, gáz, és szennyvízhálózat teljesen kiépített.

Néhány jól működő kis- és középllalkozás van a település.

A község önkormányzatai 1997-ben avatták a település címérét és zászlaját.

1997-ben ünnepelte a helyi Bányász Sportkör 50 éves fennállását. Ez alkalomból jelent meg Varga Ferenc “Bakonycsernye sportja 50 éves” című könyve.

1998. január hónapjában belsőséges ünnep keretében “Író olvasó találkozón” dedikálta harmadik önálló, “Kancsónyi reménységgel” című verseskötetét Simek Valéria helyi költő, óvónő.

1999. D. Szebik Imre evangélikus püspök felszenteli a Hősök könyvét mely, a két világháború áldozatainak állít emléket. A könyv az evangélikus templomban van elhelyezve. A könyv Dreska Mihály gyűjtése alapján, a Bakonycsernyei Önkormányzat támogatásával készült. A falunapok és nemzetiségi napok keretein belül ünnepelte a község fennállásának 275. évfordulóját, igen nemes és érdekes programok kíséretében.

2000. Az Ady utcában felavatásra került a “Millenniumi park”, valamint elkészült az evangélikus templom díszkivilágítása.

emlékpark2003. Bezárásra került a Balinkai Szénbánya. A sportpálya melletti területen Bányász emlékpark lett kialakítva, bemutatva a nehéz bányamunka eszközeit. A kőbe vésett 59 név őrzi a bánya-szerencsétlenségben elhunytak emlékét.

2004. Megjelent Varga Ferenc “Bakonycsernye 1848 – 2003” című falutörténeti könyve, ami tulajdonképpen folytatása Dr. Heiczinger János érdemes orvos “Bakonycsernye múltja a telepítéstől 1849-ig” című könyvének.

Az ősi kulturális emlékek, értékek megőrzésére kialakításra került a Régiós Szlovák Közösségi és Tájház a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat szervezésében.

A községben a falusi turizmus lehetőségeinek kihasználása, megszervezése most van folyamatban, a szálláslehetőségek és az ellátás magánházaknál már biztosított. A kirándulási, pihenési lehetőség a jó bakonyi levegőben, a kisgyóni hétvégi és pihenőházak, valamint az erdő felé biztosított. Sportvadászat a környékbeli vadásztársaságoknál, a horgászati lehetőség a község tulajdonában lévő 12 Ha-os halastavakon megoldható.

A partnerkapcsolatok ápolására a településen nyitottak vagyunk, ki szeretnénk építeni az utakat a nagyvilág felé is.

2000.

 • Gyülekezeti választások voltak, mely során megalakult az új presbitérium.
 • Millenniumi ünnepségek keretén belül díszkivilágítást kapott a templom, így messziről sötétben, mint világító gyertya mutatja Isten dicsőségét.
 • Ebben az évben Simek István önkéntes felajánlásaként a templomudvar sármentesítése történt melynek során zúzottkőborítást kapott a parókia udvara.
 • Megalapítottuk a Bakonycsernyei Evangélikus Óvodát, amely egy csoporttal kezdte meg működését.
 • Rádiós istentiszteletet közvetített a Kossuth Rádió október 15-én templomunkból.

2001.

 • Vendégszobát alakítottunk ki a volt iskolaépületben ahol finn és német testvérgyülekezeteink tagjait szállásoltuk el .A temető karbantartása céljából motorfűrészt vásároltunk. Megkezdődött a parókia rendbetétele. Elsőként a nyílászárók cseréje 2003-ig.

2002.

 • A templombelső felújítása szükségessé vált. Meszelését és festését Simek Mihály és Királyvári József testvéreink végezték el.

2003.

 • Folytatódtak a parókián a nyílászárók cseréjének munkálatai, valamint az imaterem meszelését és festését végezte el Csernyin Sándor felügyelő és Brajer János, aki polgári szolgálatosként katona idejét teljesítette gyülekezetünkben.
 • A 275. évforduló alkalmából az evangélikus egyház és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat márvány emléktáblát helyezett el a templomban, felsorolva a kezdetektől, a Csernyén szolgáló lelkészek neveit.

2004.

 • Villámcsapás sújtotta a templom és a parókia épületét, melynek során a lelkészi hivatal számítógépe, a templom harang automatikája, a villamos hálózat sérült meg.
 • Felmerült egy új Evangélikus Óvoda megépítésének lehetősége és elkészültek a tervek.
 • Nagyszabású egész napos rendezvény volt gyülekezetben a Nyárünnep, melynek zárórendezvényén az egyházkerületünk területén első alkalommal rendeztük meg az úgynevezett “Tamásmisét”(keresők istentisztelete)
 • Német testvérgyülekezetünk és a finn Nívalai presbitérium látogatása jelentős esemény volt gyülekezetünk életében.

2005.

 • 30 éves a gyülekezet énekkara. Ennek tiszteletére jubileumi ünnepséget tartottunk megköszönve az énekkar tagjainak a hosszú éveken át tartó hűséges szolgálatát.
 • Hírlevelünk az (Evangélikus Hírlevél) ettől az évtől kezdve nyomdai kivitelben jelenik meg 1000 db-os példányszámban.

2006.

 • Gyülekezeti választások során megalakult az új presbitérium.
 • Szarka István lelkészt esperessé választja meg az Egyházmegyei Közgyűlés. Ebben az évben folytatódik a parókia felújítás, új konyha, vizesblokk, esperesi hivatal kialakítás.
 • Szomorú esemény volt a gyülekezet életében, hogy elhunyt Molnár Mihály a gyülekezet tiszteletbeli felügyelője és Szabó János az Élő Kövek Alapítvány kuratóriumának elnöke. Mindkét testvérünk emlékét, gyülekezetükért végzett hűséges szolgálatukat őrizzük szívünkben.
 • Egyházkerületi missziói nap volt Bakonycsernyén, egyházkerületünk gyülekezetei látogattak el Bakonycsernyére.

2007.

 • A hívek áldozatos anyagi hozzájárulása révén megújulhatott a templom orgonája
 • Rádiós istentisztelet közvetített a Kossuth Rádió ápr. 8-án Bakonycsernyéről.
 • Templomudvar támfal felújítása vált szükségessé, melyet Gáspár András kőműves mester és a testvérek társadalmi munkájával végezhettünk el.
 • Bajor vendégek érkeztek az Evangélikus Óvodába és létrejött a testvér óvodai kapcsolat az Augsburgi óvodával.
 • Az Élő Kövek Alapítvány, a falu labdarúgó csapata fennállásának 60. évfordulójára egy teljes mez felszerelést ajándékozott.

2008.

 • Parókia külső felújítására, hőszigetelésére színezésére került sor, melyet szintén Gáspár András kőműves mester és csapata végzett.
 • Óvoda épületében szükségessé vált a nyílászárók cseréje, orvosi szoba kialakítása, belső szigetelés, akadálymentesítés.
 • Gyülekezeti kirándulás keretében jártunk Nemescsón, Szombathelyen és Kőszegen, betekinthettünk a helyi evangélikusság életébe.
 • Pátkai Róbert Nagy-Britanniában élő püspök szolgált gyülekezetünkben.
 • A Szlovák-Magyar lakosságcsere 60 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartottunk, melyre meghívtuk a mai szlovák területen élő magyar testvéreinket is.
 • Óvodai dolgozók továbbképzése volt Balatonszárszón a Bajor testvéróvoda dolgozóival együtt.
 • Meghívtuk Balczó Andrást, aki bizonyságot tett Isten megtartó kegyelméről az ő életén keresztül.
 • A templom fűtése igen költségesé vált a növekvő gázolaj árak függvényében. Ezért gondolkozni kezdtünk egy korszerűbb megoldáson. Ezért pályáztunk “A tisztább Bakonyért” c. pályázatunkkal az Európai Unióhoz a templom, parókia, és a gyülekezeti terem fűtéskorszerűsítésére.

2009.

 • Áprilisban gyülekezeti kirándulásra mentünk Barcsra.
 • Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora megbízta Szarka István esperes urat a 2009/2010 tanévben a hatodik gyakorlati év mentori teendőinek ellátásával. Nagy Gábor teológushallgató érkezett hozzánk szeptember 1-től.
 • A Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközségben elkészült templomának, esperesi hivatalának és imaházának fűtési rekonstrukciója. A templom fűtését a föld hője adja hőszivattyú segítségével, a parókia és imaterem meleg vízellátását napkollektorok biztosítják. A megvalósult beruházás – értékében 27 MFt – jelentős önerővel és társadalmi munkával készült el. Dreska József és Kovács Attila testvéreink gépi munkához sokak ajánlották fel anyagi és kétkezi támogatásukat a kivitelezéshez. A gyülekezethez érkezett külső támogatás 9.8 MFt volt, ehhez az Evangélikus Egyház Országos központjából 6,9 MFt támogatás érkezett. A hálaadó istentisztelet 2009. október 11-én délután három órakor kezdődött, melynek keretében a gyülekezet választása alapján beiktattuk másodlelkészi állásába Szarka Éva lelkésznőt. Igét hirdetett: Ittzés János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke.
 • Ott voltunk az EPOT-on! (Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója) Szeptember elején gyülekezetünk népes presbitériuma képviseltette magát ezen a rendezvényen.
 • November 21-én Bakonycsernye adott otthont a III. Fejér-Komáromi Evangélikus Ifjúsági Teremfoci Bajnokságnak, ahol immár másodjára nyerte el Bakonycsernye csapata a vándorkupát.

2010.

 • Februárban az önkormányzat képviselőtestülete döntött, a Falu TV üzemeltetéséről. Az adó üzemeltetési jogát 5 éves időtartamra az élő Kövek Alapítvány kapta meg. Így sokak örömére újra indulhat a már közel fél éve szünetelő szolgáltatás.
 • A Nyugati (Dunántúli) egyházkerület Bakonycsernyén ünnepelte tizedik születésnapját február 27-én.
 • Március 15-én kiépítésre került az imaterem és a templom között a hőszívattyúk működtetéséhez szükséges kábel, ami a kedvezményes energia vételezését teszi lehetővé.
 • Nivalai testvérgyülakezetünk gimnáziumának küldöttségét valamint kórusát láttuk vendégül.
 • Sanna Rönkö, a raudeskylälei főiskola hallgatója három hónapig tanulmányozta a magyar nyelvet és kultúrát, részt vett az óvoda munkájában tanulmányozta a hitoktatást a konfirmandus és ifjúsági munkát.
 • Az árvízkárok templomunk kertjét is elérték. A partfal egy 5*15 méteres szakaszon megindult amit helyre kellett állítani, félve a talajkollektor csövek sérülésétől.
 • Evangélikus óvodánk alapításának tizedik évfordulóját egész napos programmal ünnepeltük.

2011.

 • Márciusban tízedik alkalommal rendeztük meg a szőlősgazdák örömére a hagyományos borversenyt.
 • Nagypénteken a Magyar Rádió Bakonycsernyéről közvetítette az evangélikus istentiszteletet Ittzés János elnök püspök szolgálatával.
 • Húsvétkor 7 felnőtt keresztelésére került sor templomunkban.
 • Május 21-én Evangélikus Óvodánkkal közösen családi napot tartottunk a templomkertben.
 • Szeptember 25-én délután Bertha Teodóra, Szarka Orsolya és a Bányász énekkar közreműködésével dalestet tartottunk a Béketelepi klubban.
 • Aranykonfirmáció. Október 9-én Isten megtartó szeretetéért 50 esztendő múltán 21 testvér adott hálát az élet ajándékaiért, valamint megemlékeztek azokról, akik nem ünnepelhettek velük.
 • Gyülekezeti kirándulás Rákóczi nyomában Budapest, Bodrogkeresztúr, Tokaj, Sárospatak, Vizsoly, Kassa útvonalon október 14-15-én.
 • Az ádventi imahét záró alkalmaként jótékonysági koncertet tartottunk templomunkban a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kertai József árváinak megsegítésére.
 • Halász István Amerikában élő testvérünk gyülekezetünknek adományozta földterületét, ahol december végén fakitermelést végeztek gyülekezetünk tagjai.
 • Az  Evangélikus Óvoda  lejárt engedélyezési tervei helyett Országos Egyházi támogatással a megváltozott szabványok szerint új engedélyezési és kiviteli terveket készítettünk.

2012.

 • Február 3-án a Hír-tv forgató csoportja járt gyülekezetünkben, akik a templomfűtés beruházás kapcsán készítettek filmet a gyülekezeti életünkről.
 • Április 14-én gyülekezeti kirándulás volt Bátorkő várához.
 • Május 19-én Tatabányán  ünnepeltük az egyházkerületi napot.
 • Május 28-án, pünkösd hétfőjén 70-en, gyülekezeti kiránduláson vettünk részt a Cuha-völgyben.
 • Június 2-án gyülekezeti és óvodai családi napot rendeztünk a templom udvarán.
 • Július elején hatalmas munka volt az evangélikus óvoda tetőszerkezetének cseréje.
 • Augusztus 4-5-én finn-magyar ébredési napokat tartottunk a templom udvarán a nivalai testvérgyülekezettel.
 • Október 6-án pedagógus konferencia volt Várpalotán, ahol óvodánk vezetője, Osgyán Gáborné a Gyurátz Ferenc díjat vehette át Szemerei János püspök úrtól.
 • Október 12-14-ig óvodánk dolgozói a 20 éves bajor-magyar testvérkapcsolat jubileumi ünnepségén vettek részt Nürnbergben.

2013.

 • Február 15-én az országos Wass Albert felolvasó maraton rendezvény sorozatba, bekapcsolódott gyülekezetünk is.
 • Március 14-én tartottuk az immáron hagyományossá vált Borversenyt, melyen a márciusban szokatlan hófúvás ellenére 42 borminta került bírálatra, ebből 7 arany, 25 ezüst, 8 bronz, és 2 oklevél minősítést kapott.
 • Március 23-án Falusi Hagyományőrző Piacot rendeztünk a templomudvarban.
 • Április 26-27-én valláspedagógiai továbbképzés volt Révfülöpön a bakonycsernyei és az Augsburgi testvéróvodánk dolgozói részére.
 • Május 19-én pünkösd ünnepén aranykonfirmáció volt a gyülekezetünkben.
 • Május 20-án gyülekezeti kirándulásra indultunk Bakonybélbe.
 • Június 1-jén családi napot tartottunk, melyet az Evangélikus Óvoda és a gyülekezet közösen szervezett a templom udvarán.
 • Június 9-én a Kossuth Rádió, élő egyenes adásban közvetítette a Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnapi istentiszteletet, melyen a gyülekezet Örömhír kórusa énekelt, Szarka Éva lelkész az igehirdetéssel szolgált.
 • Július 4-10-ig Finnországi testvérgyülekezeteink meghívására gyülekezetünk csoportja Szarka István lelkész vezetésével Nivalában és Valkealában járt. Két fiatal, Fürst Ádám és Szvitek Attila ösztöndíjasként 1 évre kint maradtak finn testvéreinknél.
 • Szeptember 6-8 között a Valkealai gyülekezet csoportja Marko Martilla lelkész vezetésével látogatta meg gyülekezetünket.
 • November 8-án katonai tiszteletadással ünnepélyes keretek között került sor a Véhonyi temetőben lévő II. világháborúban elesett honvédek felújított síremlékeinek megáldására.
 • Nyár végén Isten kegyelméből megvalósulási szakaszába léphetett templomunk felújítása. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott 22 543 091 Ft összegből lett a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség temploma felújítva.

2014.

 • Templomszentelési ünnep 2014.02.22.
 • Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre 2014. Március 14 –én a borverseny ahol 44 borminta került bírálatra. Ebből 9 arany, 20 ezüst, 12 bronz, és 3 oklevél minősítést kapott.
 • Termelői vásár 2014.április12. Ahol a sok színes program mellett, bemutatkozott a magyar bajusztársaság is Szilágyi Péter kunsági bajuszkirály részvételével.
 • Aranykonfirmáció Bakonycsernyén 2014.05.11. Az akkori 40 konfirmandusból, 16 lélekben ifjú testvér adhatott hálát az élet ajándékaiért.
 • Erdélyi kirándulás május 15-18 között a Hargitára.
 • Konfirmáció 2014.05.31.06.01. 17 fő részvételével.
 • Gyülekezetünk egy kilenc személyes kisbuszt kapott ajándékba a steineni testvérgyülekezetünk tagjától Wilhem Haug úrtól. Az első hosszabb útja a lengyelországi Wroclaw felé (régi magyar nevén Boroszló) vette útját, Gyülekezetünk focistái a Közép-Európai Keresztyén Találkozón megrendezett nemzetközi tornán mérették meg magukat, ahonnan komoly küzdelem után a bronzérmet hozhatták haza.
 • Az óvodában dúló betegségek miatt a június 7-re tervezett családi és gyülekezeti napot szeptember 20-án tartottuk.
 • Az 50 éves Nagyvelegi tábortalálkozón (2014.09.06.) is képviseltette magát a gyülekezetünk.
 • Bakonycsernyén került megrendezésre az Egyházmegyei kórustalálkozó 2014. 10.12-én
 • November 8-án presbiteri napot tartottunk a Nagyvelegi kastélyban. Meghívott vendégünk volt Bence András püspök helyettes valamint, Prépost Károly székesfehérvári másodfelügyelő, aki az egyházi szolgálatban résztvevő csoportokról és munkaágakról tartott előadást.

2015.

 • Március 14-én délelőtt fakitermelés volt a véhonyi temetőben, délután pedig a hagyományos borversenyt tartottuk meg immár tizennegyedik alkalommal. A borversenyen 35 borminta került bírálatra. Ebből 5 arany, 23 ezüst, 5 bronz, és 2 oklevél minősítést kapott.
 • Termelői vásár 2015.április 25. Pásztor és a nyáj címmel.
 • Felvidéki kirándulás 2015. május 01-03-ig.
 • Konfirmáció 2015.05.16-17 12 fő részvételével.
 • Hálás szívvel köszönték meg Isten áldását és megtartó szeretetét az 50 évvel ezelőtt oltár előtt álló egykori ifjak, akik most pünkösdkor aranykonfirmációt ünnepelhettek.17 fő részvételével
 • Június 6-án gyülekezeti és családi napot tartottunk, a templom kertben és az udvaron.
 • A nyár folyamán bővítettük az egyik óvodai csoportszobát, hogy megfeleljünk a törvényi követelményeknek.
 • 2015. szeptember 27-én a nivalai testvértelepülésünk mellett fekvő Haapavesi Evangélikus Gyülekezetének, és a háborús veteránok kórusának közös szolgálatában gyönyörködhettünk délelőtti istentiszteletünk során.
 • Temetőnkben felmértük a megváltatlan sírhelyeket.
 • Előkészítettük műemlék orgonánk restaurálását, melyet 2017-ig két ütemben kívánunk elvégezni.
 • Felmértük gyülekezeti házunk állapotát, és terveink szerint több szakaszban felújítjuk majd.
 • A gyülekezeti alkalmakra a Steineni gyülekezettől kapott kisbusz szállítja a település távoli pontjairól a mozgásukban korlátozott testvéreket.

2016.

 • A 15. alkalommal megrendezett borversenyen 49 borminta került bírálatra. Ebből 7 arany, 15 ezüst, 25 bronz, és 2 minta oklevél minősítést kapott.
 • Március 19. rendhagyó közgyűlés Dr. Korányi András rektorhelyettes részvételével.
 • Április 9-én, immár a harmadik termelői vásárt rendeztük Bakonycsernyén az evangélikus templom kertjében.
 • Finn középiskolásokat láttunk vendégül Bakonycsernyén 2016.05.03-05. között.
 • Június 4-én került sor a templomudvarban az immáron hagyományossá vált gyülekezeti és óvodai családi napra.
 • Szeptember 25-én aranykonfirmáció volt a gyülekezetünkben. Az 50 és 60 éves jubileumot ünneplő testvéreink újra átélhették a konfirmációban kapott megerősítést Isten áldásában.
 • Október 22-én egyházkerületi Pedagógus Csendesnap volt Bakonycsernyén.
 • November 5-én Kocsis István Árva Bethlen Kata című monodrámáját mutatták be, Kökényessy Ági és Szarvas Attila színművészek.
 • Elkezdődött műemlék orgonánk felújításának első üteme a fúvómotor cseréjével és a szélláda javításával.

2017.

 • Februárban a templomot körülölelő ősi fák ifjítása történt meg a Klein Park Kft közreműködésével.
 • A Reformáció 500. jubileuma alkalmából egyházkerületünk egy mezei juharfát ajándékozott gyülekezetünknek, melyet a településünk polgármesterével közösen a templom előtt lévő közterületen ültettünk el.
 • A Szlovák kórusok XIV. ökumenikus találkozóját, és a Mihály-napi vásárt együtt rendeztük meg szeptember 30-án.
 • Rengeteg társadalmi munkával, valamint egyházi források felhasználásával újult meg gyülekezeti házunk. Az épület megsüllyedt alapját talajszilárdítási technológiával megerősítették, a megrepedt falakat összevarrták, majd újravakolták. Az aljzatot víz és hőszigeteléssel látták el. A mennyezetet úgyszintén szigetelték, új energiatakarékos világítótesteket szereltek fel. A volt gondnoki helyiségben egy egyházmegyei irattár is kialakításra került. A padlózatot hidegburkolattal látták el. Megújult a külső – belső villamos hálózat, a templomra vezető feljárat új világító testeket kapott, megújult az épülethez csatlakozó kerékpártároló héjazata is.
 • Gyülekezetünk restaurált 150 éves Saskó orgonáját és felújított gyülekezeti házunkat Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke szentelte fel december 16-án.

2018.

 • Május 20-án, pünkösd ünnepén aranykonfirmációi ünnepet tarthattunk, ahol közel 70 egykori konfirmandus állhatott meg az Úr oltára előtt hálaadással a szívében.
 • Május 21-én, pünkösdhétfőn, egyházmegyei választó közgyűlés volt Bakonyszombathelyen. Itt került sor az esperesi beiktatásra, és a megválasztott egyházmegyei tisztségviselők ünnepélyes beiktatására.
 • Szeptember 22-én Nemzetiségi Énekkari Találkozót és hagyományőrző vásárt rendeztünk.
 • Szeptember 29-én Regionális ifjúsági nap keretében gyűlt össze az egyházmegye fiatalsága.
 • Október 28-án, az istentisztelet végén köszöntöttük lelkészeinket abból az alkalomból, hogy 20 éve szolgálnak gyülekezetünkben. Bakonycsernye nagyközség önkormányzata pedig Díszpolgári kitüntetést adományozott lelkészeinknek.
 • December 5-én adventi orgonazenés áhítatot tartottunk, ahol Tóka Ágoston orgonaművész szólaltatta meg a tavalyi évben felújított orgonánkat. Ittzés János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület nyugalmazott püspöke szolgált igehirdetéssel.

2019.

 • Böjt első vasárnapján könnyűzenei istentisztelettel ünnepeltük a vasárnapot. Az Örömhír kórus helyi és vendég zenészekkel kiegészülve, felszabadult örömzenével végezte Isten dicsőítését a Jézus Krisztusban elnyert szabadságért.
 • Május 25-én Fassang László Liszt Ferenc-díjas zongora és orgonaművész, Magyarország Érdemes Művésze adott koncertet templomunkban. Isten igéjét Gregersen-Labossa György szombathelyi evangélikus lelkész hirdette.
 • A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata elfogadta a Lelkipásztori Életpálya Modellről szóló törvényt. Ez a törvényi rendelkezés jelentősen megterheli gyülekezetünk költségvetését.
 • Gyülekezetünk delegációja részt vett a finnországi Evangélikus Egyház “Felébredtek” lelki közösségének ünnepén, amelyet a nivalai testvérgyülekezetünkben rendeztek meg.
 • Szeptember 29-én Regionális ifjúsági nap keretében gyűlt össze az egyházmegye fiatalsága.
 • December 15-én Jótékonysági adventi hangversenyt adott Kováts Kolos Kossuth-díjas operaénekes és Teleki Miklós orgonaművész templomunkban. Az est perselypénzét és adományait a bátonyterenyei evangélikus gyülekezet rászoruló családjainak ajánlottuk fel.

2020.

 • Márciusban a COVID-19 járvány elleni védő intézkedések jegyében a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség védekezési szabályzatot adott ki a püspöki Tanács ajánlásai szerint.
 • Megújult  honlapunk a  kötelező formai előírásainak megfelelően.
 • Az istentiszteletek látogatottsága a járvány miatt lényegesen csökkent. Az online közvetítések biztosítják a lelki táplálékot a Bakonycsernyei Evangélikusok facebook oldalán keresztül a híveknek.
 • Húsz éves fennállását ünnepli a Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda.
 • Szeptember 6-án került sor a konfirmációra, valamint a Magyar Falu Program keretében felújított “Lajtorja ifjúsági ház” felszentelése. Az igehirdetést, és az épület felszentelésének szolgálatát Szemerei János a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte.Az ünnepségen vendégünk volt Törő Gábor országgyűlési képviselő és Turi Balázs polgármester úr is.

2021.

 • A járványügyi helyzet megkövetelte, hogy az evangélium továbbítását is tovább fejlesszük. Az élő közvetítéseket két vezérelhető kamera egy közvetítő és keverő berendezés biztosítja jó kép és hangminőségben a Bakonycsernyei Evangélikusok facebook csatornáján.  A digitális fejlesztés közadakozásból, a valkealai (Finnországi) testvérgyülekezetünk adományaiból, és saját forrásból valósult meg 1 407 430 Ft értékben.
 • A Magyar Falu program keretében az Élő Kövek alapítvány 5 000 000 Ft támogatást kapott, így lehetőség nyílt lecserélni 24 éves kisbuszunkat.
 • A korábbi fatároló garázzsá történt előléptetése után szükség volt egy fedett fatároló létesítésére. Így a támfal mellett alakítottuk ki az új tárolót. 722 732 Ft
 • Magyarország Kormánya és Evangélikus Egyházunk közötti megállapodás részeként jelentős kormányzati támogatás érkezik településünkre. Ebből gyülekezetünk közel negyedszázados álma fog valóra válni. Műemlék templomunk tőszomszédságában, a volt kántortanítói lakás helyén 2023 – őszére egy új építésű három csoportos óvoda épülhet fel. A tervek 2022. márciusában készülnek, az építkezés pedig várhatóan a nyár közepétől megkezdődhet. Amennyiben terveink tarthatóak lesznek, a 2023/24 tanévet már az új helyen kezdhetik óvodásaink.

2022.

 • Március 14-én huszonegyedik alkalommal került megrendezésre a borverseny az Evangélikus Egyházközség és az Élő Kövek Alapítvány szervezésében
 • Augusztus 28-án hatalmas károkat okozott a villámcsapás. Tönkrement a harangok vezérlése, az élő közvetítéshez szükséges számítógépek, elektronikai eszközök A kár értéke meghaladta a kétmillió forintot.
 • Szeptember 19-én gyülekezetünk és óvodánk 17 fővel képviseltette magát az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozóján.
 • November 19-20 -án gyülekezeti kiránduláson vettünk részt Pápa­ – Kőszeg – Sárvár – Mesteri útvonalon.
 • Az energiaválság szükségessé tette az egyházmegyei és az Országos Evangélikus Egyház által kiirt Energetikai Pályázaton való részvételünket. Működési kiadásaink több mint 70 %-át rezsi díjakra költjük. A napelempark biztosíthatná épületeink energiaköltségét.

2023

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetősége látva a gyülekezetek nehéz helyzetét stratégiai döntésre szánta el magát, amikor pénzügyi tartalékaiból, kizárólag ergiahatékony beruházások ösztönzésére szabadított fel forrást. Ezt a támogatást szigorú feltételek teljesítésével lehetett elnyerni.
 • napelemek és fűMi is sikeresen pályáztunk így összesen 20 949 457 Forintos beruházást tudunk megvalósítani, amelynek önrésze 9 083 160 Ft. A templom háta mögött 12 KW kapacitású Háztartási Méretű Kis Erőműmű létesült, amelyről ellátjuk majd az összes épületet. A parókia nyílászáróit cseréltük és hőszigetelt redőnyökkel láttuk el. A parókia és a gyülekezeti terem fűtését és hűtését 2-2 inverteres klímával támogattuk meg.