Skip to content
Jó tudni!

A keresztség

Krisztust öltöttétek magatokra. Gal 3, 27b

 Jézus Krisztustól rendelt szentség, amely által ő maga vesz fel minket egy-
házába. A keresztségben Jézus Urunk bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad azoknak, akik hisznek őbenne. A keresztség, amennyiben vízzel és az a szentháromság nevére történt egyszeri és örök érvényű. Megismételni, hitünk szerint teljesen értelmetlen és felesleges.

A keresztelés vízzel történik, ám érvényessége nem függ a víz mennyiségétől. Egyházunkban a keresztség három ismert formája közül (alámerítés, a leöntés és a meghintés) közül a két utóbbit gyakoroljuk.

A keresztelés fő része a személyre alkalmazott szerzési ige, amelyet a víz használata

közben mondunk: „………..! Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek nevében.” Ez az az ige, amely a vízzel együtt a keresztséget alkotja.

Egyházunk egyaránt érvényesnek és teljes értékűnek tekinti a gyermek és a felnőtt keresztséget.

Mózeskosárban

Gyermek keresztség:

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, Mk 10, 14b

Gyakorlata kifejezi ki azt a tényt, hogy Isten szeretete megelőzi hitünket. Ezért nem a mi hitünk, hanem Krisztus parancsa és Isten kegyelme a keresztség két lényeges alapja. Viszont a gyermekkeresztség megköveteli, hogy a gyermek eljusson a Krisztusban való hitre, és ebben meg is maradjon. Ez a szülők, a keresztszülők és az egyház közös feladata.

Felnőtt keresztség

A felnőtt keresztelésének szertartását megelőzi a konfirmációi (konfirmáció lat. jelentése a Jézus Krisztusban való hit megerősítése) felkészítés. Ez a lelkésszel csoportosan vagy négyszemközt történő beszélgetést jelent. A felkészülést ünnepi istentisztelet zárja, ahol sor kerül a hit megvallására, az egyház tagjai sorába történő felvételre és az úrvacsorai ünneplésre. Időpontja jellemzően a húsvét hajnali istentisztelet. A húsvét változó időpontja miatt, ezt mindig esetileg hirdetjük ki.

Ki lehet keresztszülő?

Csak az a keresztény felnőtt, aki konfirmált vagy bérmálkozott. Viszont legalább az egyik keresztszülőnek evangélikusnak kell lennie. Igény esetén a keresztszülők számára keresztelési vagy konfirmációi felkészítést tartunk.

Mikor és hol történik a keresztség?

Gyülekezeti istentisztelet keretében a templomban, a vasárnapi vagy egyéb egyházi ünnepnapokon. Szombaton nem tartunk keresztelőt. Családi keresztelőre különleges esetben és alapos indokkal van lehetőség az istentiszteletek előtt, vagy után.

Egyházi esküvő szükséges – e gyermekem kereszteléséhez?

Nem. Ugyanakkor felkínáljuk a lehetőséget egy beszélgetésnek az esküvő jelentőségéről. Esküvői áldás lehetséges, már a hivatalos élettársi kapcsolatban élők számára is!

Mikor kell jelentkezni?

A keresztelőt megelőző egy hónapon belül, lehetőleg ne az utolsó szombaton.

 erősödjetek meg a hit által, Kol 2, 7b.

A konfirmáció:

A latin kifejezés a Jézus Krisztusban való hit megerősítését jelenti. A konfirmációi egy felkészülési folyamatot lezáró nyilvános ünnepi istentisztelet jelent, amelyben új közösségük új tagjai hitet tesznek róla, hogy örömmel vállalják a tudatos és hitvalló keresztyén életet.

Fiatalok felkészítésének három pillére:

1,Konfirmációi órák: pénteken16:00-tól, a templomnál: Bakonycsernye, Dózsa u. 1.

2, Konfirmációi kirándulás vagy tábor, amelyben megmutatjuk egyházunk kulturális gazdagságát, az együtt töltött idő alatt átéljük az élő Jézus Krisztussal való közösség örömét.

3, A gyülekezet alkalmainak (istentiszteletek, áhítatok, rendezvények) rendszeres látogatásai.

A konfirmációt befejezése előtt beszélgetésre, „vizsgára” kerül sor (ez lehet nyilvános vagy zárt), ahol átbeszéljük az együtt átélt örömöket, megosztjuk egymással a megszerzett tudást, hogy mások is gazdagodhassanak tudásunk és hitünk által.

Mikor van a konfirmáció?

Minden évben a pünkösd előtti vasárnap 10:00 órakor. (pünkösdi naptár)

Egyéb helyi szokások: A konfirmációt megelőzően a szülőkkel és a gyermekekkel együtt takarítjuk ki és díszítjük fel a templomot!

Felnőttek konfirmációi felkészítése: Lásd, felnőtt keresztelés.

tanulni akarni annyi, mint szeretni (a bölcsességet). Bölcs 6, 17 b

Hitoktatás:

Az evangélikus hittan foglalkozásokon a Biblia tanítása és egyházunk hagyományos Isten és emberképe alapján vesszük sorra, az etika órákon is tárgyalt ön-, és közismereti, továbbá etikai témaköröket. Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia? Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

Hitoktatással jelen vagyunk a bakonycsernyei óvodákban, és az általános iskolában, valamint evangélikus hitoktatást tartunk móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskolában, valamit a környék evangélikus lelkészeinek segítségével hitoktatást végzünk a város összes általános iskolájában is.

Ki választhatja az evangélikus hittant?

Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant a jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás. Hitoktatásra való jelentkezés május hónapban lehetséges az iskolákban.

Válasszon minket, jelen vagyunk, lélekkel értelemmel!

Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. 1 Móz 32, 27b

A házasság:

A teremtő Isten rendje a házasság, aki az embert férfivá és asszonnyá teremtette, hogy a házasság rendjében éljenek együtt. Ezzel a házastársak emberi életet teremtő munkájában eszközei lehetnek, sőt Krisztus szeretetével szerethetik egymást (Ef5,22-33), és halálig tartó hűséggel ragaszkodhatnak egymáshoz (Mt 19.5). A házasságunk ebben az isteni rendben földi boldogságunk forrásává lesz. Az egyházi esketés hitvallás isten Jó rendjéről. Így különbséget teszünk a törvényes (polgári esküvő) és az Istennek tetsző házasság között. Egyházunk elfogadja, s érvényesnek tekint az állami anyakönyvvezető előtt megkötött házasságokat férfi és nő között.

Az Istennek tetsző házasságnak feltétele, hogy a házasfelek elfogadják és kövessék Isten rendjét, amely kölcsönös szeretetet és halálig tartó hűséget követel tőlük. A polgári jog szerint tartós élettársi kapcsolatban élőket egyházunk arra bátorítja, hogy házasságra lépjenek, de megértést tanúsít azok iránt, akik az együttélésnek ezt a hazánkban törvényes polgári keretét családjogi vagy egyéb nyomós okból nem kívánják megváltoztatni.

Élettársi kapcsolatban lévők esketése

Életközösségüket ilyen esetben polgári házasságkötés hiányában is kész házasságként megáldani, amennyiben a felek kinyilvánítják komoly elhatározásukat, hogy Isten rendje és igéje szerint, holtig való hűségben kívánnak egymás oldalán élni. Lehetőség van a házasságkötés megáldását úrvacsorai liturgiával és közös úrvacsorával összekötni.

Ökumenikus esketés

Különböző felekezetű keresztények esketésének egyházunk részéről nincs akadálya, ha mindkét fél fenntartás nélkül vállalja az esketést a kérdésekkel és az eskü alkalmazott szövegével együtt.

Vegyes felekezetűek esketése

esküvő
Németh László és Dákai Daniella esküvője

Keresztyén és nem keresztyén felekezetűek esketésére is lehetőség van, a részletekről, s a feltételekről az adatfelvétel során kérjenek tájékoztatást.

Mikor kell jelentkezni?

A házasságkötési szándékukat kérjük 10 hónappal az ünnep időpontja előtt a Lelkészi Hivatalban kérjük jelezni. A házasságkötésre történő felkészítés négy alkalomból áll, amelyek az adatfelvételt, két beszélgetést és a főpróbából foglalják magukban.

 

„Beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám…” (Mt. 25,36)

Látogatás:

Életünk során többször adódhat olyan alkalom, amikor különösen is rászorulunk embertársaink segítségére, vagy akárcsak a jelenlétükre, hogy hordozzák velünk azt a helyzetet, amelyet éppen át kell élnünk. Jézus maga mutat rá, hogy az ilyen látogatásokban Ő maga is jelen van a beszélgetés, a közös igeolvasás, az imádkozás által. A látogatás előzetes személyes kérés vagy telefonos egyeztetés alapján történik.

Temetés

Az egyházi temetéssel az egyház arról a szeretetközösségről tanúskodik, amellyel minden élő és megholt

Temető
Valkeala templom kert

tagját a Jézus Krisztusban összefűz. Az egyház osztozik a gyászolók fajdalmában, részt vesz az elhunyt földi maradványainak búcsúztatásában, és vallást tesz arról, hogy az élő Úr Jézus Krisztus az ember reménysége életben és halálban.

Az egyház a temetésnél, hirdeti és vallja, hogy bűneink miatt Isten haragjából vagyunk a halál hatalma alatt. De Isten szabadulást adott Jézus Krisztus által a bűntől és a haláltól, az ítélettől és a kárhozattól.

Az egyház a szertartás során azzal fejezi ki a szeretet közösségét a gyászolók felé, hogy ezt a bizonyságtételét együttérző módon és önmagára nézve is érvényesnek tekintve mondja el. A gyászolókkal együtt valljuk meg bűneinket, és hallgatjuk Isten igéjének vigasztalását.

Az evangélikus temetési szertartás búcsúztatója minden egyháztagunk számára térítésmentes. Önkéntes adományokat, bizonylat ellenében a gyülekezet fenntartására köszönettel elfogadunk.

Az elhunytak harangozása a bejelentés napján napnyugta előtt egy óráig lehetséges. Vasárnap az istentiszteleti hirdetést követően az elhunytat egy vers harangozásával búcsúztatjuk. (egy vers három perc) Bejelentést közvetlen hozzátartozótól fogadunk el.

Közösségünkhöz nem tartozó (pld.: Bakonycsernyéről elszármazott testvéreinket) a bejelentéskor szokásos rend szerint tudjuk kiharangozni.

Egyházközségünkhöz nem tartozó elhunyt búcsúztatása is lehetséges, ennek részleteit a Lelkészi Hivatalban kell egyeztetni.

 

“Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri járandóságát, mégis ínségbe jut.” (Péld 11,24)

Hogyan lehet segíteni gyülekezetünk működését?

Minden lelki és anyagi jellegű támogatásért hálásak vagyunk, a munkatársainkért elmondott imádságokért, a felajánlott szak-, és segédmunkákért. Büszkék vagyunk önkénteseinkre, akik bekapcsolódnak segítik a gyülekezeti infrastruktúra fenntartását üzemeltetését. Hálásak vagyunk a Bakonycsernye Nagyközség civil szervezeteivel és önkormányzatával kialakított példaértékű kapcsolatokért.

Azonban mindez nem elégséges anyagi bevételekre is szükségünk van, hiszen sok téves hiedelemmel ellentétben nem az állam és nem is a központi egyházi költségvetés tartja fenn közösségünket, hanem tagságunk, illetve pártolóink. A három önkéntesen adható bevételi forrásunk van: egyházfenntartói járulék, perselypénz és az adományok. Ezekből fedezzük a működési költségeket: rezsi, közüzemi díjak és a lelkészi fizetéseket.

Ki lehet egyházfenntartó és hogyan lehet az éves egyházfenntartói járulékot befizetni?

Mindenki, aki felnőtt, evangélikus és fontos számunkra a közösségünk, az egyházfenntartói járulék befizetésével egyházfenntartóvá lesz. Az egyesületi tagdíjakhoz hasonlóan kifejezi e gyülekezethez való tartozását.

Hogyan lehetséges befizetni az egyházfenntartást?

Az istentiszteleti alkalmaink előtt fél órával, 10:00-tól a gyülekezeti irodában,

hétköznapokon a lelkészt vagy a presbitereket felkeresve, rendszeres havi átutalás meghagyásával, vagy a https://perselypenz.lutheran.hu/ felületen, bankkártyával.

Mit támogatok ebből?

Az egyházfenntartói járulék rendszeres fizetésével biztosítom a gyülekezet működését: hozzájárulunk lelkészeink fizetéséhez, a gyülekezeti munkához szükséges anyagi feltételek beszerzéséhez, a templom fűtéséhez, gyülekezeti termünk működéséhez, hogy a hétvégi és hétközi alkalmakra is meleg, barátságos környezetbe érkezhetünk. Ezen felül a gyerek és ifjúsági munkát, táborokat és a felnőtteknek szóló alkalmakat, biblia óra, beszélgető körök, működtetéséhez járulnak hozzá. Zárszámadásunkat a gyülekezet éves közgyűlésén ismertetjük, főbb adatait a gyülekezet újságjában, az Evangélikus Hírlevél lapjain közzétesszük.

Mekkora az egyházfenntartói járulék összege?

Ennek ajánlott mértékét évenként az Egyházközség Presbitériuma határozza meg. Az egyházfenntartói járulék összegét 2022 -ben évi 12 000 Ft-ban állapította meg. A gyülekezet bankszámlaszáma: 12080607- 01466049-00100007, külföldről történő utalás esetén: IBAN: HU89 1208 0607 0146 6049 0010 0007.

  Mi a perselypénz?

Az istentisztelet végén a kijáratnál elhelyezett perselybe elhelyezett hála adomány. Istennek mondott köszönet a hirdetett igéért, a kiszolgáltatott szentségekért, a közösség öröméért, a bűnök bocsánatáért, a hallott tanításért, megtartott életünkért.

Mi az e-persely?

A távolban élők és a jelen lenni nem tudó betegeink lehetősége, az adakozásra, persely és egyházfenntartás fizetésére. A Koronavírus járvány óta minden istentiszteletünket élőben közvetítjük a Bakonycsernyei Evangélikusok közösségi oldalon, az így hozzánk becsatlakozó testvérek, érdeklődők számára egyházunk ezzel a kezdeményezéssel tette lehetővé hálájuk kifejezését és szolgálatunk közvetlen támogatását. Köszönet érte!

        Mi az adomány?

Egyházi szolgálatokért (keresztelő, esküvő, temetés) utólag és önként felajánlott adomány, egyéni vagy családi ünnepek, megemlékezések alkalmával felajánlott összeg, hálaáldozat.    Mértéke az adományozó hitének, anyagi helyzetének függvénye.